Dvojkolesove skladovacie voziky

BagProject je internetový obchod ponúkajúci skladovacie vozíky, trhové stoly, cestovné kufre, nákupné vozíky, batohy a kolesá. V¹etky predmety ponúkané na predaj sú vyrobené z najkvalitnej¹ích materiálov. Ich slu¾ba je prirodzená a jednoduchá. BagProject sa mô¾e pochváli» tímom profesionálnych ¹pecialistov. Vïaka nim ponúkané predmety svojím kreativitou zapôsobia aj na rýchle pohodlie pri pou¾ívaní. Navrhované koèíky, batohy alebo stoly sa vyznaèujú vysokou trvanlivos»ou. Pri objednávkach nad 200 PLN je doruèenie zaruèené bezplatne. Pri platbe bankovým prevodom je výmenný kurz 12 PLN a 13 PLN. Akékoµvek námietky budú vyrie¹ené zamestnancami spoloènosti. Mô¾ete vola» od pondelka do piatku od 9 do 16. Obchod má nekomplikovaný vyhµadávací systém. Staèí uvies» typ produktu. V zbierke má obchod napríklad tovarový vozík. Ideálny na prepravu »a¾kých predmetov s hmotnos»ou do niekoµkých desiatok kilogramov. Jednotliví pou¾ívatelia, turisti alebo spoloènosti od nich odvodzujú. Spoloènos» BagProject tie¾ predáva trvanlivé komerèné stoly na predaj tovaru na trhu. Prenosné, rozprestierajú sa bez problémov, slú¾ia rokov. Ponúkame turistické ta¹ky vysokej triedy rôznych veµkostí, farieb alebo vzhµadu. Za týmto úèelom sú k dispozícii viacfarebné nákupné ta¹ky spolu s nákupnými vozíkmi. ©iroký výber zaujímavých prvkov a farieb. BagProject taktie¾ predáva pevné rekreaèné batohy pre veµké cestovanie. Sú stále známe pre krátke cesty do stredísk. Internetový obchod zaruèuje individuálny prístup k v¹etkým záujemcom a ¹irokej profesionalite.

Kontrola: záhradný vozík