Du evne zdravie pdf

¥udská du¹a je obzvlá¹» teplá a vhodná pre vonkaj¹ie vplyvy, ako je silné emócie, zranenia alebo traumatické zá¾itky. Bohu¾iaµ, v moderných podmienkach bývania nebudete vystavení stresu. Èo robi», aby èo najdlh¹ie hra» dobré du¹evné zdravie?

Psychoterapia je dokonalé rie¹enie. Tento termín zahàòa súbor techník, ktoré lieèia alebo uµahèujú lieèbu rôznych chorôb a problémov, ktoré majú pozadie v µudskej du¹evnej krvi. Aký je rozdiel medzi psychoterapiou a striktnou lieèbou? No, pou¾ívané psychoterapeutické techniky sú zalo¾ené na medziµudských vz»ahoch. Psychoterapia sa pou¾íva hlavne pri lieèbe neurotických porúch (tie¾ oznaèovaných ako úzkostné poruchy a porúch osobnosti. Po úspechu, keï pacient neodpovedá na klasifikovanú poruchu a potrebuje nieèiu pomoc, upozoròuje na psychosociálne pripomienky.

Pred náv¹tevou psychoterapeut by mala by» zodpovedná, ktorý si kladie za cieµ dosiahnu» úèasti na psychoterapiu. Jeho prvou úlohou by malo by» nad ka¾dou my¹lienkou zmeni» postoje a da» pacienta a zvý¹enie jeho vlastností emocionálne napr. Zvy¹ovanie sebavedomie, pomoc pri zvládaní stresu alebo rôznymi obavami, zvy¹ovanie úrovne sebaovládania, aby lep¹ie nadviaza» vz»ahy medzi µuïmi, zlep¹i» kontakt s okolitým prostredím, rozvíja» schopnosti spolupráce, a tie¾ zlep¹i» svoje vlastné in¹piráciu k tomu ¾iadnu akciu.

Psychoterapia, ktorú ponúkame, je vynikajúcou formou pomoci, ktorú je mo¾né vyu¾i» v akejkoµvek krízovej situácii. Ak máte problémy s mnohými zmenami v nálade, rôzne strachy zasahujú do vá¹ho typického fungovania, cítite úzkos», ktorá vás nedovolí usnú», máte problémy vo va¹om apartmáne, èi u¾ profesionálne alebo nízke, nemáte rados» z ná¹ho ¾ivota, príïte k nám. Vïaka na¹im metódam sa vrátite do dobrého ¾ivota.