Dokonale vlasy

Moja sestra miluje najmä hranie s vlasmi, mô¾ete ju pohladi», hrebeò a robi». Ona je naozaj zapojený, ¾e chcú, aby v¹etko vyzeralo perfektne, jeden mô¾e vylep¹i» jeden prámik ¹es»krát, tým, ¾e na nich pripne vlasy luky, alebo ho zapne. Najdrah¹ie ¹kolské predstavenia a ich zhroma¾ïovanie. Jej nová úloha kráµovnej Scurvy bola tie¾ originálna a vy¾adovala perfektný úèes a obleèenie. Na zaèiatku moja matka vyhodila tucet vrkoèov s luky v nich. Potom ten krásny jedenás»roèný povedal nie, nie, a znovu a znovu. Budem vyzera» ïaleko v zámkoch .... a to zaèalo. Èas riadenia aj ich modelovanie. Vyzerala nádherne ako skutoèná princezná. A ako sa to deje s princeznami, veµmi rýchlo zmenila názor. Nesmie by» znepokojený, ¾e to bolo viac ako dve hodiny od zaèiatku in¹talácie. Neèakane ... úplne zmenil víziu a vo svojom prejave to bolo trochu ako "nieeee, nemám rád, nepamätám si niè z aristokrata, ktorý je ïaleko od jej podriadeného". Vyna¹la nový úèes, zviazala si vlasy v ¹truktúrach naplnenej koky. Preto¾e, ako som u¾ písal skôr, u¾ máme zruènos» pripnú» si vlasy, tak¾e to v¹etko ¹lo dobre. Jej matka, z nejakej strany mòa, na druhej strane, bola tie¾ vykonaná dvadsa»krát.

Vlasy pre dievèatá