Depresivna choroba wikipedia

Depresia má dobrý vplyv na jej hmotný a du¹evný stav. Prostredníctvom toho oèakávame pokoj a letargiu, tie¾ s veµkým problémom so spánkom, nemô¾eme sa sústredi», stratíme na¹e záujmy. Navy¹e, mô¾u existova» problémy s motorickou koordináciou, boles»ami hlavy a chrbta a inými somatickými chorobami, ktoré sú veµmi významné v zisku. Neváha pochybova» o tom, ¾e nelieèená depresia mô¾e ma» veµký vplyv na poµské zdravie a dokonca aj na ¾ivot, tak¾e je najlep¹ie teraz v období pozorovania prvých symptómov depresie hlási» psychiatra a zaèa» potrebnú lieèbu. Trvanie lieèby s cieµom zlep¹i» jej psychofyzikálny vzhµad a lieèenie depresívnych stavov mô¾e trva» niekoµko mesiacov a¾ niekoµko rokov. Závisí to od stavu, v ktorom sme pri¹li k ¹pecialistovi, absorpcii drog a spôsobu, akým ovplyvòujú nás a na¹u individuálnu tú¾bu dosta» sa z infekcie a vzia» si nový, ¹»astnej¹í ¾ivot. Inými slovami - nielen psychotropné lieky majú vplyv na na¹u depresiu. Mô¾eme s òou bojova» sám.Samozrejme, v súèasnosti je veµmi dôle¾ité, vzhµadom na skutoènos», ¾e v ¾ivote nie je ¾iadna hra v prakticky ¾iadnej oblasti ¾ivota, nemáme ¾iadnu silu pou¾i» ¾iadnu prácu a na¹a celková pohoda je ïaleko od ideálu. Av¹ak v prípade depresie nie sú naozaj ¾iadne veµké, vzne¹ené ciele, ale predstavujú vás pred sebou a èo je najdôle¾itej¹ie, výkon malých aktivít, ktorých ¹»astné uzavretie výrazne zvý¹i na¹e pohodlie ¾ivota. Je zrejmé, ¾e keï sme v období »a¾kej depresie, máme problémy vidie» èokoµvek, èo nielen¾e nás mô¾e uspokoji», ale mô¾eme by» aj dobrí. A na zaèiatok je dôle¾ité dosta» skutoène malé gesto, ako napríklad obmedzi» sa na µudí, ktorí sa takto cítime. Samozrejme, toto neupravuje voµbu prvého dòa lieèby pre celú bohato opitú stranu. V¹etko, èo potrebujete, je krátke stretnutie s osobou, ktorá je pre nás priaznivá, s mu¾om a rodinným príslu¹níkom. Pokúste sa urobi» malé pote¹enie, ktoré mladí µudia neuvidia - máte radi zvieratá? Kúpi», ak je to dodatoèné, samozrejme, maèka, pes alebo ¹kreèok. Chýba vám sladkosti? Èokoláda urèite zmení va¹u náladu (a urèite zvý¹i hladinu endorfínov v strede, èo hovorí o pocit ¹»astia.V skutoènosti by to existovalo aj vtedy, keby ste sa starali o pravidelné prechádzky a dokonca o malé finanèné úsilie poèas dòa. Príjemné rie¹enie prebehne do záhrady a aspoò 10 minút cvièení, ktoré zvý¹ia hladinu adrenalínu a prebúdzajú lenivú myseµ. Skúste si spomenú» na èinnosti, v ktorých ste boli kompetentní, a potom sa postupne vrá»te k nim. Samozrejme, nikto nevy¾aduje, aby ste si maratónu alebo vzali obrázok, ktorý vyhrá fotografickú sú»a¾ Word Press Photo. Neukladajte vysoké predmety pred seba, výstavy na stretnutie s men¹ou èinnos»ou, ako je èítanie zaujímavej knihy alebo ¹atka na pletenie. Nezabudnite, ¾e nie ste sami. ¥udia, ktorí vás chcú vo va¹om zdraví a silné rie¹enie tejto choroby vás obklopujú. Ale nikto nebude èíta» vo va¹ich my¹lienkach, tak¾e neèakajte, ¾e niekto, koho ste nezdieµali vo svojej chorobe, o tom pochopí. Zoznámte sa s rozprávaním sa rýchlo a získajte pomoc, ktorú vám ponúkajú. Odstúpenie od depresie svojím vlastným sily mô¾e by» »a¾ké. Av¹ak bude také »a¾ké umiestni» vieru len do mo¾nosti farmakológie. Èo je nevyhnutné na to, aby v¹etko vylieèilo symptómy depresie, ale celý proces bude jednoduchý a dobrý, keï sa trpiaci rozhodne, ¾e sa naozaj chce zotavi».