Definicia fi kalneho prijmu

Predaj pokladní a fi¹kálnych tlaèiarní s elektronickou kópiou je e¹te populárnej¹í, èo znamená, ¾e dopyt po poslednom ¹tandarde vlády sa zlep¹uje. Nápoje od dôle¾itých pokladní preto majú formu, v ktorej poskytujú daòové príjmy. Preto má mnoho, preto¾e spolu s ustanoveniami záväzku bolo obhájené uchovávanie príjmov a¾ pä» rokov. Hoci nápoj z dobre známych spôsobov ukladania kópií ich odporúèa na tradiènom papieri, moderné nástroje teraz umo¾òujú elektronické záznamy. Je to stojí za to nain¹talova» na èiastku alebo fi¹kálnu tlaèiareò s komentárom na elektronický nosiè dát?

Povinnos» uchováva» kópie fi¹kálnych príjmov a jednoduché spôsobyKa¾dý podnikateµ kombinujúci pokladnicu v praxi je povinný uchováva» kópiu fi¹kálnych príjmov po dobu piatich rokov a tento èas sa poèíta od konca roka, v ktorom uplynula lehota splatnosti. Poèas fi¹kálnej kontroly je mo¾né overi», èi daòový poplatník riadne vedie zálo¾né kópie, preto¾e pred uplynutím piatich rokov mô¾e audítor po¾iada» o kópiu potvrdení v akejkoµvek ním zvolenej polo¾ke. Pokladòa je v klube veµmi veµká. V súèasnosti sú fi¹kálne zariadenia jednoduché, èím sa ukladajú kópie finanèných potvrdení v plnej sieti alebo dokonca na bielej rolke.

Tradièná forma nahrávaniaV klasickej forme nahrávania sa kópie zaznamenávajú na kotúè papiera. Vychádza z posledného, ¾e pôvodné doklady sú vytlaèené na samotnom peòa¾nom valci, ktorý zákazníci pou¾ívajú po nákupe, a kópie týchto listov sa vydávajú na inom valci. Po ulo¾ení rolky do súhrnu by sa mal odobra» a prenies» do archívu spoloènosti.

Elektronická kópiaV úspechu moderných registraèných pokladníc a fi¹kálnych tlaèiarní máme prístup k mechanizmu s iba kotúèom papiera a elektronickou kópiou potvrdenky, vïaka ktorej sa ukladajú kópie potvrdení o stave elektronických údajov o zmluve o pamäti. Kapacita takejto mapy je »a¾ká a postaèuje na pou¾itie pokladnice kedykoµvek.

Výhody pou¾ívania elektrických registraèných pokladnícRegistraèné pokladne s elektronickou kópiou daòových dokladov sú v byte oveµa dostupnej¹ie, preto¾e nie je potrebné vymeni» papierové kotúèe. Podobne sú tieto nástroje oveµa men¹ie, preto¾e majú len jeden tlaèový mechanizmus a jeden kotúè. Zároveò predstavujú nezvyèajne mobilné registraèné pokladne, príkladom je po¹tová registraèná pokladnica.Pri poslednom type zariadenia sa vyskytne problém skladovania celej hmotnosti kotúèov papiera s náhradnou kópiou potvrdenia. Nemusíte sa tie¾ bá», ¾e by ste ich stratili, preto¾e sa nezmiznú ani nezlomia, tak¾e je zvyèajne »a¾ké vyrobi» tradièné role papiera. ®iadne ïal¹ie napätie poèas fi¹kálnej kontroly v dôsledku nedostatoènej èitateµnosti na kontrolórovi vrátilo príjmy na kotúè papiera. Tieto ¹tandardné registraèné pokladnice vám umo¾òujú dosiahnu» µubovoµný poèet záloh. Tieto informácie mô¾u by» dôle¾ité a mô¾u by» archivované na iných nosièoch dát, vïaka èomu sa úroveò zabezpeèenia výrazne zvy¹uje.