Chyba pokladnice 484

Ak zaènete s na¹ou finanènou energiou, preto dôkladne skontrolujte, èi nemusíte kupova» po¹tovú novinku a zaobchádza» s òou ka¾dý deò v domácej úlohe. Poµské predpisy veµmi jednoducho a presne informujú nás, ktorí musia zahrnú» fi¹kálnu hotovos» a ktorí musia vystavi» potvrdenia.

V roku 2015 poèet daòových poplatníkov, ktorí mali nárok na dodatoèné oslobodenie od povinnosti ma» daòové registraèné pokladne, výrazne klesol v na¹ej krajine, èo samozrejme znamená, ¾e pokladnica sa stáva nevyhnutnos»ou stále väè¹ieho poètu obèanov ka¾dý deò.

Spolu s rôznymi ustanoveniami zákona o DPH sú v¹etci daòoví poplatníci vo svojej vlastnej krajine povinní pou¾íva» pokladnice na transakcie, ktoré zahàòajú fyzické osoby, ktoré nevykonávajú podnikateµskú èinnos». Daòoví poplatníci majú nad povinnos»ou pou¾íva» registraèné pokladnice pri úspe¹nej registrácii predaja pau¹álnym poµnohospodárom. Iba tí daòoví poplatníci, ktorých roèný príjem presahuje 20 000 PLN, sa musia vybavi» daòovými vreckami.

Je tie¾ potrebné poznamena», ¾e autodielne nemusia ma» mo¾nos» registrova» pokladnice, ak materiály, ktoré vydávajú, sú priamo montované v autách. Za takýchto okolností autoservisy poskytujú slu¾bu a nepredávajú urèité tovary. Daòové úrady taktie¾ uvádzajú, ¾e v tomto prípade na faktúrach vydaných pre servisnú slu¾bu nezadávajte zostavené diely, preto¾e ¹pecifikácia týchto výsledkov mô¾e s»a¾i» získanie práva odstúpi» od potreby ma» daòové registraèné pokladne.

V blízkom svete sa z registraèných pokladníc rozpú¹»ajú aj dodávatelia elektriny a spoloènosti, ktoré poskytujú telekomunikaèné, pois»ovacie a finanèné slu¾by. Viac spoloèností, ktoré hovoria o slu¾bách súvisiacich s realitnými slu¾bami, mô¾e pou¾i» rie¹enie. Treba tie¾ pripomenú», ¾e finanèné registraèné pokladne nemusia by» prijímané po¹tovými podnikmi, keï¾e sa uskutoèòuje platba na bankový úèet. A¾ 20 000 PLN nemô¾u pou¾i» taxièi, ale aj iné spoloènosti, ktoré poskytujú slu¾by osobnej dopravy.