Chyba pokladnice 30

https://prosta-pst.eu/sk/Prostero - Urologické náplasti pre mužskú sexuálnu dysfunkciu!

Dnes mnoho Poliakov pracuje v zahranièí, tak¾e potrebujú dokumenty prelo¾ené do angliètiny. Mnohé z ich spoloèností, ktoré hrajú v medzinárodnom prostredí, chcú aj tých, ktorí chcú pracova», aby prezentovali svoj ¾ivotopis v cudzom jazyku, najmä v anglickom ¹týle. V Poµsku sotva ¾iadny z kandidátov na výrobu profesionálne prelo¾il náborové dokumenty. Tak¾e je veµmi dôle¾ité zveri» preklad ¾ivotopisu ¹pecialistovi.

Väè¹inou v Poµsku pí¹eme sami ¾ivotopis alebo sprievodný list a my zriedkakedy outsourcujeme toto povedomie, ktoré sa ¹pecializuje na µudské zdroje & nbsp; Medzitým je èasto nedostatok, ktorý nás spôsobí, ¾e stratíme potenciálnu prácu. Hoci poznáme angliètinu komunikatívnym spôsobom, nezaoberáme sa profesionálnym, ¹pecializovaným slovníkom, ktorý sa èasto objavuje v náborových textoch. Aj keï robíme dobre, frázy, ktoré pou¾ívame pre rodených hovorcov, znejú zle, umelo, nepriamo prelo¾ený text je okam¾ite pridaný, preto¾e èlovek, ktorý hovorí o danom jazyku od narodenia, by to nikdy nepovedal. A¾ posledný by mal spomenú» podobnú jazykovú, gramatickú alebo ¹tylistickú syntax.Je veµmi dôle¾ité kupova» úroveò jazykových znalostí, ktorá sa zapojí do individuálneho písania perfektného ¾ivotopisu v cudzom jazyku. Zamestnávatelia potvrdzujú, ¾e listy, ktoré získali v angliètine, sú veµké nápisy, pravopisné chyby, gramatické chyby a prenesenie poµských vetných ¹truktúr do tlaèe. Samozrejme, ¾e pre takýto pól bude zrejmé, preto¾e pravidlá, samozrejme, ako sme v poµ¹tine, ale domorodý Anglièan mô¾e spôsobi» pomerne málo problémov. Potom to naozaj zhor¹uje na¹e procesy pri náboru a niekedy dokonca reprezentuje na¹e zlyhanie.Zvlá¹tne rozpaky sú spôsobené nedostatkom v ¾ivotopise, ak sme vstúpili do jazykového vzdelávania v pokroèilom jazyku. Polovica v¹etkej chudoby, ak na danom mieste znalos» iného jazyka nám nepomô¾e pri èastej práci. Hor¹ie, ak existuje s po¾iadavkami na kµúèové nápoje pre konkrétne miesto, nieèo, èo budeme ma» v¾dy ka¾dý deò. Potom budú nedostatky v ¾ivotopise urèite diskvalifikované. Stojí za investovanie do ¹peciálneho prekladu.

zdroj: