Centralny vysavae s vodnym filtrom

Mnohí z nás v priebehu èistenia urèite zápasia s rozptýleným stopovým prachom, ktorý sedí v èistení bytu a nosí s nimi látky, ktoré èasto spôsobujú veµmi záva¾né príznaky alergie. Zaobchádzanie s ním mo¾no vidie» ako µah¹ie, ako si myslíme. Montá¾ prvých vysávaèov na 100% umo¾òuje zbavi» sa neèistôt a mikroorganizmov mimo budovu bez hluku aj pohodlne ïaleko.

DiaRemedium

Centrálne vysávaèe plán kanálov, ktoré sú umiestnené na odborné a steny budovy sú k dispozícii pre odstránenie odpadkov do centrálneho spoloènosti v suteréne, technickej miestnosti alebo v gará¾i. Èistiaca hubica a hadica sú pripojené k odsávacím centrám, ktoré sa nachádzajú v budove. Keï je hadica pripojená k jednému z centier, centrálna jednotka automaticky padne. Nasávaný vzduch po oddelení prachu sa vypú¹»a mimo budovy a odpadky sa mô¾u vyprázdòova» len raz za niekoµko mesiacov. Preèo je centrálny vysávaè tak cenný, ale je to èistej¹ia voµba ako obyèajný vysávaè? Vysávanie je nevyhnutné pre moderné, inteligentné domáce technológie, ktoré zvy¹ujú hodnotu na¹ich pozemkov a ¾ivotnú úroveò. Oveµa úèinnej¹ie filtruje vzduch v areáli a zároveò nezanecháva ¾iadne stopy rozptýleného prachu, ktorý je veµmi úspe¹ný najmä pre alergické výstup, na rozdiel od be¾ného vysávaèa. Vzduch z vysávaèa, ktoré obsahujú alergény a vírusy je vyfukovaný von z budovy, upratovanie s vysávaèom Prvý z nich je rýchlej¹í, silnej¹í a mäk¹ie. Výhodou je, ¾e vïaka umiestneniu centrálnej jednotky na tichom mieste výrazne zni¾ujeme hluk poèas èistenia. Absenciou napájacieho kábla, musíme ho pokú¹a», samozrejme, ako obvykle pre vysávaè, celá in¹talácia, èo vedie prach je pochovaný v stenách a slabá a flexibilná hadica nám umo¾ní dosiahnu» aj tie najvzdialenej¹ie kúty, bez toho aby museli »aha» po vysávaèom. Bez ohµadu na pou¾itým filtrom, sacia sila vysávaèa je dlhá a nemô¾e by» zní¾ená hmotnos» plnenie nádr¾e, samozrejme, keï takto vytvorený v konvenènom vysávaèa.