Bochnia gynekolog

Kolposkop je základným prostriedkom v èinnosti gynekológa, preto pred nákupom by ste mali vykona» profesionálny prieskum. Pri vytváraní optického zariadenia na výber tohto ¹tandardu by ste mali venova» pozornos» mno¾stvu faktorov, z ktorých náklady nie sú v ¾iadnom prípade najdôle¾itej¹ím faktorom. & Nbsp; Treba v¹ak pripomenú», ¾e nízka cena kolposkopu mô¾e naznaèova» zlú kvalitu, ktorá otvára pejoratívnu situáciu na obrázku. , nestabilita pantografu a nedostatok softvéru umo¾òujúceho spoµahlivé vyhodnotenie zozbieraného vizuálneho materiálu.

Kvalita obrazu by mala by» kritickým kritériom, preto¾e parametre optického systému majú najhlb¹í význam pri kúpe kolposkopu. Stojí za to sa zaujíma» o miesto práce ¹o¹oviek z konkrétneho modelu kolposkopu a pozrie» sa, èi má optický systém niekoµko re¾imov priblí¾enia, a stále tak ¹iroký rozsah zaostrenia, to znamená zaostrenie obrazu. Presnos» kolposkopu je tie¾ veµmi praktickým aspektom, preto musí rameno pantografu poskytova» voµný, ale aj jednoduchý krok v akomkoµvek poli. Správne vyvá¾ené rameno zberaèa a pou¾itie kvalitných pneumatických pohonov sú ïal¹ími základnými vlastnos»ami dobrého vybavenia.

Bliss HairBliss Hair - Kompletná regeneračná kondicionér pre všetky typy vlasov!

Pokiaµ ide o kolposkopickú lampu, klasické ¾iarovky u¾ boli obhájené anachronicky, ale ponuka jej regulácie je stále dôle¾itá. Moderné diódy v technológii LED majú ni¾¹iu energetickú nároènos», èo predl¾uje ¾ivotnos» lampy a eliminuje nebezpeèenstvo zahrievania testovacieho poµa. Posledným podstatným aspektom pri kúpe kolposkopu je ergonómia výrobku, preto¾e vzhµadom na ¹pecifickos» povolania gynekológa by mali by» v¹etky funkcie daného optického zariadenia podávané ako jedna ruka.