Alat s rukolami

Princess HairPrincess Hair Najlepší spôsob, ako prirodzene krásne vlasy

Èerstvé, ¹»avnaté ¹aláty sú neoddeliteµnou súèas»ou mnohých na¹ich a nielen poµských jedál. Je dôle¾ité da» im prakticky z akejkoµvek zeleniny, v kombinácii s cudzími µuïmi v správnom pomere a dôkladne osolené. Niet divu, ¾e si nemyslíme na ka¾dodenné druhé jedlo bez chutného ¹alátu, ktoré nielen¾e obohacuje chu» tradièného mäsa so zemiakmi, ale existuje nad skutoènou vitamínovou bômbou potrebnou pre ¾ivot svojho tela v správnej kvalite.

Domáce ¹alátyHotové ¹aláty je mo¾né získa» v skladoch, esteticky balené v plastových nádobách a dokonale ochutený. V mnohých prípadoch v¹ak oveµa viac chutí nezávisle zlo¾ené surové ¾elezo a ich jedinou nevýhodou je potreba mle» v¹etku zeleninu na strúhadlo alebo nièi» ich drvenie. Je to doma vyrobený elektrický drviè zeleniny v ka¾dom dome. Toto malé zariadenie, veµkos» kanvice alebo hrnca, sa zmestí do ka¾dej kuchyne. Je vybavený pohodlným kontajnerom, do ktorého dajeme celkom olúpanú zeleninu alebo mo¾no nakrájame na krat¹ie úlomky. Kvalitný drviè by sa v¹ak mal vyrovna» aj s akýmkoµvek zelerom alebo èervenou repou.

Elektrický drviè zeleninyTakýto drviè, pripravte sa na posledný, ako vytvori» lahodný, aromatický ¹alát za pár sekúnd. Len hodi» pre chirurgiu mrkvy, cibule, kapusty a inej zeleniny v akejkoµvek takej kombinácii, ktorú mnohí rad¹ej, a zapnite zariadenie, a po niekoµkých sekundách, mô¾eme vzia» kontajnera jemne nakrájanú zeleninu. A potom to v¹etko bez otieranie prsty a nechty na strúhadle alebo zeleninové ¹»avy striekajúcej po celej kuchyni - krásne, µahko a dobre. Tento drviè bude u¾itoèné pre ka¾dého v domácnosti, ktorý sníva o tom, aby svojim obyvateµom s chu»ou, zastrèil do èerstvých ¹alátov, a nechcete drie» ka¾dý deò vymaza» zeleninový ¹alát na strúhadle. Tento pokrm, ktorý chráni ná¹ èas, a vyzýva ju, aby jes» viac surové, èerstvo nakrájanú zeleninu!