Ako vyvoj technologii a vedy ovplyvnil ka dodenny ivot uudi

Poznávanie sveta je veµkým zá¾itkom a mimoriadnym dobrodru¾stvom. Technológia a technológia sa vyvíjajú takým tempom na zaèiatku, zatiaµ èo to isté sa samozrejme dynamicky rozvíja, ¾e prakticky nie je na svete k dispozícii niè pre µudskú bytos». Aj keï èas» sveta, fragment reality je pre na¹e µudské oko neprístupný, takými zariadeniami, ktoré nám dávajú dosah, sú tie nezanedbateµné håbky sveta.

Nielen to, ale mô¾ete spozna» svet, nie, ale mô¾ete si to v¹imnú» a skontrolova», ale mô¾ete zaznamena», èo za¾ívate, tak¾e to, èo vidíme a èo vnímame. Je to pravdepodobne dobrá kontrola a krásny pocit a pred nami sa zaèína objavova» nový, nezvyèajný svet.

Kamera mikroskopu je pre nás v tomto zmysle u¾itoèná. Toto zariadenie, ktoré poskytuje ú¾asnú príle¾itos» ¹tudova», uèi» sa a hovori» s najtajnej¹ími miestami na svete. Takáto kamera, vïaka svojej forme a individuálnym vlastnostiam, bude ma» veµký záber. Toto je len jeho mikroskopický znak. Preto¾e je to v¹ak kamera, spôsobuje aj písanie toho, èo sa s òou bude vidie». Nie je to len hµadanie sveta v reálnej sezóne, ale aj hlb¹ia analýza nahrávky.

Tento záznam zostáva, mô¾ete ho archivova» a mô¾ete ho po pozorovaní odstráni». Presnos» kamery spôsobuje, ¾e to, èo testujeme, je typická kvalita, je veµmi roz¹írená a vyvoláva dojem, ¾e sme nepozorovali miniatúrne alebo mikroskopické objekty, ale obrovské objekty s normálnou veµkos»ou, ktoré práve zaznamenali kameru. Je to ú¾asný pocit a veµké dobrodru¾stvo, ktoré stojí za to objavova».